ANBI

ANBI

1. Naam van de gemeente.

PG De Edele Olijfboom (voorheen De Oase PGH)

2. RSIN nummer

852229525

3. Contactgegevens.

Bezoekadres: Leerlooierstraat 50, 3194 AB in Hoogvliet RT

Postadres: Leerlooierstraat 50, 3194 AB in Hoogvliet RT

Telefoonnummer: 0685742918

E-mail: info@edeleolijfboom.nl

4. Bestuurssamenstelling.

Voorganger, Secretaris, Penningmeester

5. Beloningsbeleid.

Personen met de volgende functies ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden:

  • Voorganger
  • Financieel medewerker
  • Gebouwbeheerder

Vergoeding worden alleen gegeven voor hen die deelnemen aan ondersteunende onderwijsdagen t.b.v. de gemeente, dit is over het algemeen kosten voor vervoer en studiekosten en studiemateriaal. Gastsprekers ontvangen wel een vergoeding voor het spreken en reiskosten á € 0,19 per km.

 6. Doelstelling van de instelling.

Het doel van de gemeente is:

  1. Het kerkgenootschap stelt zich ten doel om door de verkondiging van Gods Woord mensen te maken tot discipelen van Jezus Christus; discipelen kenmerken zich in liefde voor Hem en voor hun naasten, zowel binnen als buiten het kerkgenootschap.

2.   Het tracht dit doel te bereiken door:

  1. het houden van godsdienstoefeningen en evangelisatiebijeenkomsten en het gebruik maken van pers, internet en elk ander wettig middel dat het kerkgenootschap nodig acht;
  2. het initiëren, stimuleren of beheren van bijvoorbeeld:

–      zendingswerk;

–      godsdienstonderwijs in het algemeen;

–      Toerusting en training, die beoogt het voorbereiden van pastorale medewerkers, kinderwerkers, zendingswerkers, gemeenteleiders;

  1. het bevorderen van een samenhangend beleid zowel binnen het kerkgenootschap als daarbuiten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, onder meer door samenwerking met andere kerkgenootschappen of christelijke organisaties, waarvan de doelstelling overeenstemt met de doelstelling van het kerkgenootschap;
  2. het houden van openbare inzamelingen om zijn doelstellingen te kunnen verwezenlijken;
  3. andere rechtens geoorloofde middelen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, één en ander in de ruimste zin.

7. Verslag van de activiteiten.

Naast het houden van zondagse samenkomsten is op de diverse pagina’s van deze website een indruk te krijgen van de verschillende activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente. Hierbij valt te denken aan het organiseren van bijbelstudies, praiseavonden, evangelisatie.

8. Financiële verantwoording met toelichting.

  1.Belastingtergave en betalen zijn niet opgenomen in het overzicht.

  Begroting 2016 Resultaat 2015 Resultaat 2014
Baten      
Bijdrage gemeenteleden  €   4.000,00 €   3.993,35  €  3.777,73
Bezittingen  € 20.000,00 € 20.000,00  € 15.000,00
Huur inkomsten Victoria I Poder (2016 restant 2015)  €      226.25    
Huur inkomsten Victoria I Poder (Alleen 2015)   €   2.275,00  €  3.795,00
Huur inkomsten EL-Shaddai  (Alleen 2014)         n.v.t.  €  2.115,00
Huur inkomsten NACE  (Alleen 2014)         n.v.t.  € 14.521,60
Huur inkomsten Kerstviering School Westpunt (laatste keer)  _____________       n.v.t.  €      450,00
                                    Totalen Baten  € 24.226,25 €26.268,35  € 39.659,33
Lasten      
Huur gebouw (in 2014 waren dit hypotheeklasten).  € 19.915,75  €  9.680,00  € 32.263,45
Andere lasten t.b.v. het gebouw  €      760.57  €  2.905,46  € 10.990,86
Vergoedingen gastsprers incl. reiskosten.   €   1.500,00  €  1.267,12        n.v.t.
Uitgaven t.b.v. apparatuur, etc.  €   4.000,00  € 11.602,56   €   2.181,95    
Uitgegeven giften namens de kerk  €   5.000,00  €   5.425,67  €      700,00
Uitgave voor studies  €      400,00  €       85,50         n.v.t.
Contibutie Voorgangersoverleg Rotterdam  €        25,00  €          9,00   €       12,00
                                   Totalen Lasten  €  31.601,32  € 30.975,31  € 46.148,26
  -€   7.375,07 -€  4.706,96 -€    6.488,93